jack-sparrow:

oh right.

the poison.

the poison for kuzco.

the poison chosen especially to kill kuzco.

kuzco’s poison.